ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PARDINA
 
Localitatea Pardina, Aleea Şcolii nr.3, Cod Poştal: 827180, judeţul Tulcea; tel: 0371372607; e-mail: primaria_pardina@yahoo.ro       

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Pardina: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTĂRÂREA NR. 1 Privind aprobarea utilizării sumei de 93.744,86 lei din excedentul anilor precedenţi pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144183240010-09-2015
2 HOTĂRÂREA NR. 2 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144183240010-09-2015
3 HOTĂRÂRE NR. 3 Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2015, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144183240010-09-2015
4 HOTĂRÂREA NR. 4 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Pardina, pentru semestrul II anul 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144183240010-09-2015
5 HOTĂRÂREA NR. 5 Privind aprobarea funcţionării cu personalitate juridică pentru anul şcolar 2015-2016 a Şcolii Gimnaziale Pardina. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144183240010-09-2015
6 HOTĂRÂREA NR. 6 Privind aprobarea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice pe anul 2015, conform art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
7 HOTĂRÂREA NR. 7 Privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului pe teren precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora, conform art. 286 alin. (4) din Legea 571/2003 Privind Codul Fiscal pentru a 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
8 HOTĂRÂREA nr. 8 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
9 HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pe anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
10 HOTĂRÂREA Nr. 10 Privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Pardina, pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
11 HOTĂRÂREA NR. 11 Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de salubrizare în vederea colectării, transportării și depozitării deșeurilor menajere din comuna Pardina, județul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
12 HOTĂRÂREA NR. 12 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
13 HOTĂRÂREA NR. 13 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea autofinanțată din venituri proprii pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
14 H O T Ã R Â R E A Nr. 14 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 3 luni 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
15 HOTĂRÂREA NR. 15 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
16 HOTĂRÂREA NR. 16 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2014 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
17 HOTĂRÂREA nr. 17 privind aprobarea platii cotizației aferente anului 2015 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
18 HOTĂRÂREA nr. 17 privind aprobarea platii cotizației aferente anului 2015 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
19 HOTĂRÂREA NR. 18 privind stabilirea cuantumului sumelor achitate de solicitanți în vederea eliberării atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
20 HOTĂRÂREA NR. 19 privind actualizarea Nomenclatorului stradal de la nivelul unității administrativ teritoriale Pardina, județul Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
21 H O T Ă R Â R E A NR. 20 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
22 H O T Ă R Â R E A NR. 21 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
23 H O T Ă R Â R E A NR. 22 Pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 12/2015 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
24 HOTĂRÂREA nr. 23 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2015, catre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
25 HOTĂRÂREA NR. 24 Pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a taxei speciale de divorț pe cale administrativă 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
26 HOTĂRÂREA NR. 25 Privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Pardina cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
27 HOTĂRÂREA NR. 26 privind stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici la realizarea activităţilor de gospodărire, înfrumuseţare şi păstrarea ordinii şi curăţeniei în comună 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
28 HOTĂRÂREA NR. 27 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
29 H O T Ă R Ă R E A NR. 28 privind includerea comunei Pardina, județul Tulcea, în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 – 2020 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
30 HOTĂRÂREA NR. 29 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul I - 2014 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
31 HOTĂRÂREA NR. 30 Privind însuşirea raportului de evaluarea de către Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea, pentru suprafaţa de 1000 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Pardina, situat în intravilanul comunei T 8, CC 134/6 şi vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune al d 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
32 HOTĂRÂREA NR. 31 Privind însuşirea raportului de evaluarea de către Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea, pentru suprafaţa de 1267 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Pardina, situat în intravilanul comunei T 8, CC 142 şi vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune al dne 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
33 HOTĂRÂREA NR. 32 Privind însuşirea raportului de evaluarea de către Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea, pentru suprafaţa de 1876 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Pardina, situat în intravilanul comunei T 22, P CC 307, N 307/2 şi vânzarea cu respectarea dreptului de preem 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
34 HOTĂRÂREA NR. 33 Privind însuşirea raportului de evaluarea de către Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea, pentru suprafaţa de 1685 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Pardina, situat în intravilanul comunei T 8, CC 142 şi vânzarea cu respectarea dreptului de preemțiune al dlu 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
35 H O T Ã R Â R E A Nr. 34 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 3 luni 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
36 HOTĂRÂREA NR. 35 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
37 HOTĂRÂREA NR. 36 Privind aprobarea rectificării bugetului autofinanțat din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
38 H O T Ă R Â R E A NR. 37 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la apa potabilă, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 6 mc/luna, conform Anexei nr. 1, parte integrantă 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
39 H O T Ă R Â R E A NR. 38 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
40 HOTĂRÂREA NR. 39 privind aderarea comunei Pardina, județul Tulcea la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Tulcea 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
41 HOTĂRÂREA NR. 40 privind rezilierea contractului de concesiune înregistrat sub nr. 2483/2010 a dlui. Pleștiu Nicușor pentru suprafaţa de 4999,77 mp, situat în T 253/, P 1066, pășunea comunală 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
42 HOTĂRÂREA NR. 41 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
43 HOTĂRÂREA NR. 42 privind inventarierea in domeniul public al Comunei Pardina a terenului aferent clădirii Căminului Cultural situata in sat Pardina precum si actualizarea maturatorilor suprafeței pe care este edificata construcția 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
44 HOTĂRÂREA NR. 43 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Pardina, pentru semestrul I anul 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
45 HOTĂRÂREA NR. 44 Privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
46 HOTĂRÂREA NR. 45 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
47 HOTĂRÂREA NR. 46 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul II - 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
48 HOTĂRÂREA NR. 47 Privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Pardina, județul Tulcea 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
49 HOTĂRÂREA NR. 48 Privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
50 H O T Ã R Â R E A Nr. 49 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 3 luni 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
51 H O T Ă R Â R E A NR. 52 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la apa potabilă, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 6 mc/luna, conform Anexei nr. 1, parte integrantă 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
52 HOTĂRÂREA NR. 53 Pentru revocarea HCL nr. 32/2014 privind atribuirea în folosinţa gratuită Inspectoratului de Politie Județean Tulcea, a unui spaţiu ce aparţine domeniului public al comunei Pardina, judeţul Tulcea 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
53 HOTĂRÂREA NR. 50 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea , ca in numele si pentru UAT comuna Pardina sa procedeze la delegarea gestiunii si la încheierea contractelor pentru serviciile din componenta proiectului „Sistem de Manag 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
54 HOTĂRÂREA NR. 54 privind stabilirea criteriilor și condițiilor de acordare a ajutoarelor alimentare, din cadrul POAD 2015, categoriilor de persoane fără venituri și care nu se află în evidența serviciului de asistență social de la nivelul Primăriei comunei Pardina, județul Tulcea 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
55 H O T Ă R Â R E A NR. 51 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
56 H O T Ă R Â R E A NR. 52 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la apa potabilă, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 6 mc/luna, conform Anexei nr. 1, parte integrantă 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
57 HOTĂRÂREA NR. 53 Pentru revocarea HCL nr. 32/2014 privind atribuirea în folosinţa gratuită Inspectoratului de Politie Județean Tulcea, a unui spaţiu ce aparţine domeniului public al comunei Pardina, judeţul Tulcea 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
58 HOTĂRÂREA NR. 50 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea , ca in numele si pentru UAT comuna Pardina sa procedeze la delegarea gestiunii si la încheierea contractelor pentru serviciile din componenta proiectului „Sistem de Manag 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
59 HOTĂRÂREA NR. 54 privind stabilirea criteriilor și condițiilor de acordare a ajutoarelor alimentare, din cadrul POAD 2015, categoriilor de persoane fără venituri și care nu se află în evidența serviciului de asistență social de la nivelul Primăriei comunei Pardina, județul Tulcea 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
60 H O T Ă R Â R E A NR. 51 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
61 HOTĂRÂREA NR. 60 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144693360008-11-2015
62 HOTĂRÂREA NR. 56 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul III - 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144693360008-11-2015
63 HOTĂRÂREA NR. 57 Privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2016 la nivelul Primăriei comunei Pardina, judeţul Tulcea 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144693360008-11-2015
64 HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2015-2016 pe reţeaua drumurilor de interes local din comuna Pardina, judeţul Tulcea 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144693360008-11-2015
65 H O T Ă R Â R E A NR. 59 privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 110/12.02.2001 încheiat între Consiliul Local al comunei Pardina, judeţul Tulcea şi SC Deltacons SA 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144693360008-11-2015
66 hcl nr. 61 rectificare buget local 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
67 hcl 62 taxe si impozite locale 2016 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
68 hcl 63 burse scoala 2015-2016 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
69 HCL 64 regulament autorizare activitati comerciale 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
70 hcl 65 reactualizare lista subventie energie electrica 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
71 hcl 66 actualiyare liste subventie apa potabilă 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
72 hcl 67 diploma de aur 50 de ani casatorie 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
73 hcl 68 alegere presedinte de sedinta 2015 11 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
74 hcl 70 rectificare buget 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
75 hcl prelungire valabilitate PUG 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
76 HCL TAXE AUTORIZARE ACTIVITATI RBDD 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
77 HCL INCLUDERE GAL PESCARIE DURABILA 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
78 HCL nr. posturi asistenti personali 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
79 hcl 1 buget local 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
80 hcl 2 buget autofinant 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
81 hcl 3 proprunere evaluare secretar comuna 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
82 hcl 4 raport asistenti personali sem II 2015 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
83 hcl 5 plan actiuni vmg 2016 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
84 hcl 6 reactualizare lista subventie energie electrica 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
85 hcl 7 completare hcl vanzare teren 2016 1 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
86 utlizare excedent pentru acoperirea deficitului la sf anului 2015 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
87 aprobare cont executie 2016 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
88 anexa cont executie 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
89 aprobare PAAR 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
90 identificare beneficiari tichete sociale pentru gradinita 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
91 acordare alte beneficii sociale 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
92 rectificare buget februraie 2016 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
93 FACILITATI FISCALE DELTA DUNARII 2016 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
94 alegere prededinte sedinta martie - mai 2016 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145790640014-03-2016
95 facilitati fiscale luna martie 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
96 consum lunar carburanti 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
97 aviz functionare scoala 2016/2017 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
98 aprobare plafon debitet neachitate pentru publicarea listei pe site 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
99 construire fose septice 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
100 facilitati fiscale persoane fizice 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
101 modificare si completare hot impozite si taxe locale 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
102 aprobare PUG si RLU 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
103 rectificare buget local mai 2016 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146472840001-06-2016
104 rectificare buget autofinantat mai 2016 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146472840001-06-2016
105 aprobare cont executie trim I - 2016 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146472840001-06-2016
106 modificare acord departament administrativ - ACOR 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146472840001-06-2016
107 HOTARAREA NR 7 Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
108 HOTARAREA NR 8 încetarea mandatului de consilier local al dnei Naumencu Ana 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
109 HOTARAREA NR 9 validarea mandatului de consilier local a domnului Vetrov Luca 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
110 HOTARAREA NR 10 modificarea Acordului de cooperare 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
111 HOTARAREA NR 11 privind rectificarea bugetului local 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
112 HOTARAREA NR 12 privind solicitarea transferului de teren din domeniul public al Consiliului Judetean 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
113 HOTARAREA NR 13 modificarea HCL 6226.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
114 HOTARAREA NR 14 privind modificarea taxei de habitat 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
115 HOTARAREA NR 15 Privind imputernicirea primarului localitatii ca reprezentant al Comunei Pardina în Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
116 HCL_11_2016_situatia_financiara_trim_2_2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147198600024-08-2016
117 HOTARAREA NR. 16 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
118 HOTARAREA NR.17 privind modificarea si completarea organigramei, statului d e f uncţii si de personal ale UAT COMUNA PARDINA 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
119 HOTARAREA nr.18 Privind mutarea sediului Primariei comunei Pardina 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
120 HOTARAREA nr.19 Privind imputernicirea primarului localitatii ca membru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
121 HOTĂRÂREA NR.20 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de contabilitate 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
122 HOTĂRÂREA NR. 21 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie - noiembrie 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
123 HCL_22_rectificare_buget_septembrie_2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147639240014-10-2016
124 HOTARAREA NR. 24 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Pardina în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Pardina, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147639240014-10-2016
125 HOTARAREA NR. 23 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Pardina pentru concursul de ocuparea postului vacant de director al Scolii Gimnaziale Pardina, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147639240014-10-2016
126 HOTĂRÂREA NR. 25 Privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2016/2017 pe reteaua drumului de interes local la nivelul comunei Pardina, judetul Tulcea; 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
127 HOTĂRÂREA NR.26 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul situate în T.22, CC 307 în suprafaţă de 231 mp, precum si vânzarea cu drept de premţiune dlui Guriencu Dumitru 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
128 HOTĂRÂREA NR.27 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul situate în T.247, CC 1050 în suprafaţă de 686 mp, precum si vânzarea cu drept de premţiune dlui Guriencu Dumitru 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
129 HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea prelungirii contractului de superficie încheiat în favoarea SC Agrodelta Pardina SA, reprezentată legal prin lichidator CONTINVEST INSOLVENTA SPRL CONSTANTA, proprietar al unor constructii amplasate pe terenuri apartinând domeniului privat al comunei Pardina 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
130 HOTARARE A NR. 33 Privind mutarea oborului comunal mobil 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
131 HOTĂRÂREA Nr. 34 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA” 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
132 HOTĂRÂREA NR. 35 privind implementarea proiectului „Modernizare străzi în comuna Pardina”5) 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
133 HOTĂRÂREA NR. 29 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2016- februarie 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
134 HOTĂRÂREA NR.30 privind acordarea burselor sociale elevilor din Şcoala Gimnazială Pardina, judeţul Tulcea, pentru anul scolar 2016/2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
135 HOTARAREA NR. 31 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
136 HOTARAREA NR. 32 Privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.12/2006 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147993840024-11-2016
137 HOTĂRÂREA NR. 39 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru clădirea proprietatea Comunei Pardina situată pe str. Veteranilor nr.10 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
138 HOTARAREA NR. 36 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
139 HOTARAREA NR. 38 Privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 septembrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
140 HOTĂRÂREA NR. 37 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul comunei Pardina, Județul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148304880030-12-2016
141 HOTARAREA NR. 40 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148348080004-01-2017
142 HOTARAREA NR.41 Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina Judetul Tulcea 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148348080004-01-2017
143 HOTARAREA NR. 42 Privind modificarea art. 1 la HCL nr. 26/27.10.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148348080004-01-2017
144 HOTARAREA NR. 43 Privind modificarea art. 1 la HCL nr. 27/27.10.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148348080004-01-2017
145 HOTARAREA nr. 44 privind revocarea HCL nr.18/31.08.2016 privind mutarea sediului Primariei comunei Pardina 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148374000007-01-2017
146 HOTARAREA NR.45 privind stabilirea sediului Dispensarului Comunal al comunei Pardina 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148374000007-01-2017
147 HOTARAREA NR.46 privind stabilirea sediului Primăriei comunei Pardina 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148374000007-01-2017
148 HOTĂRÂRE NR.1 privind aprobarea utilizării sumei de 324.788,46 lei pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare a bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
149 HOTĂRÂREA NR. 2 Privind stabilirea persoanelor fizice si juridice care beneficiază de reducerea sau scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
150 HOTARARE A NR.3 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ şi Departament Contabilitate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
151 HOTARARE A NR. 4 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
152 HOTARAREA NR.5 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafaţa totală de 35663 mp, situat în T.269, CC 1105/1 şi T.29, CC 343 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148564080029-01-2017
153 HCL 22/1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Sistem canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Pardina, judelul Tulcea' 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
154 HOTARAREA NR.23 Privind aprobarea bugetului local si bugetul activitatii finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
155 HOTARAREA NR.22 Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina Judetul Tulcea, precum si dezmembrarea unor loturi 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
156 HOTARAREA NR.24 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina pentru anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
157 HOTARAREA NR.25 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
158 HOTARAREA NR. 26 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
159 HOTARAREA NR.6 Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina Judetul Tulcea 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
160 HOTARAREA NR.7 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amplasare Statie fixă de telefonie mobilă Vodafone” în comuna Pardina, județul Tulcea 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
161 HOTĂRÂREA NR. 8 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie 2017- mai 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
162 HOTĂRÂREA nr.9 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pardina 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
163 HOTARAREA NR.10 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Pardina, judetul Tulcea pentru anul 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
164 HOTĂRÂREA NR.11 Actualizarea, prin act aditional, a contractului de concesiune nr.1/2002 incheiat intre Consiliul Local al comunei Pardina si SC Delakty SRL Prahova 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
165 HOTARAREA NR.12 Privind modificarea si completarea HCL 59/30 octombrie 2015 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.110/12.02.2001 încheiat între Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea şi SC Deltacons SA, precum si dezmembrarea unor loturi de teren 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
166 HOTARAREA NR.13 Privind rezilierea contractului de concesiune nr.12/2006 încheiat între Consiliul Local Pardina şi Timofan Gheorghe 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
167 HOTARAREA NR.14 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
168 HOTARAREA NR.15 cu privire la aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
169 HOTĂRÂREA NR.16 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Pardina, pentru anul şcolar 2017-2018 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
170 HOTARAREA NR. 17 Privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 decembrie 2016 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
171 HOTARAREA NR.18 privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată si completată ulterior 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
172 HOTĂRÂREA NR.19 privind aprobarea dezmembrarii lotului situat in Tarla 253, Parcela 1066, Tarla 261, parcela 1089, Tarla 269, Parcela 1105, având număr cadastral 30315, din total izlaz comunal al comunei Pardina, judetul Tulcea; 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
173 HOTĂRÂREA NR.20 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al terenului în suprafaţa totală de 14487 mp, situat în T.29, CC 343 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
174 HOTĂRÂREA NR.21 Privind modificarea HCL 37/12.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Pardina, judeţul Tulcea 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149721480012-06-2017
175 HCL 29 aprobare DALI 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
176 HCL 30 implementare proiect Modernizare străzi în comuna Pardina 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
177 hcl 31 din 15 iunie 2017 actualizare inventar 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
178 hcl 32 teren arbdd 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
179 HCL 43 2017 completare hcl 33 din 2009 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
180 HCL 39 2017 alegere presedinte sedinta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
181 HCL 40 2017 virari de credite 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
182 HCL 41 2017 indicicatori tehnico economici iluminat stradal 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
183 HCL 42 2017 amplasament Iluminat 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
184 HCL 44 2017 DIPLOMA DE AUR 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
185 HCL 45 2017 demolare corp casa parohiala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
186 HCL 46 2017 modificare taxa inchiriere utilaje 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
187 HCL 47 2017 PLAN ACTIUNE 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
188 HCL 44 2017 DIPLOMA DE AUR 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150663240029-09-2017
189 HCL 45 2017 demolare corp casa parohiala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150663240029-09-2017
190 HCL 46 2017 modificare taxa inchiriere utilaje 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150663240029-09-2017
191 HCL 47 2017 PLAN ACTIUNE 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150663240029-09-2017
192 HCL 48 2017 rectificare buget oct 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150844680020-10-2017
193 HCL 51- 2018 impozite si taxe locale 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
194 HCL 57- 2018 modificare taxa inmatriculare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
195 HCL 58- 2018 tichete sociale 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
196 HCL 59- 2018 MODIFICARE ORGANIGRAMA 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
197 HCL 60- 2018 dezmembrare lot situat in Tarla 247 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
198 HCL 62- 2018 alegere presedinte sedinta 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
199 HCL 63- 2018 rectificare buget local.doc 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151406640024-12-2017
200 HOTĂRÂREA NR. 1 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe durata sedintelor Consiliului local ianuarie – martie 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
201 Hotarârea nr. 2 privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Pardina, pentru anul şcolar 2018/2019 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
202 HOTARAREA NR.3 privind planul anual de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată si completată ulterior 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
203 HOTARAREA NR. 4 Privind aprobarea reactualizării listei, cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 100 kw/luna 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
204 HOTĂRÂREA NR.5 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PARDINA pentru anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
205 HOTARAREA NR.6 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Pardina pentru anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
206 HOTĂRÂREA NR.7 privind aprobarea aderării Comunei Pardina la Asociatia Intercomitara ”Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă si canalizare din judetul Tulcea” 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
207 Hotarârea nr. 8 privind aprobarea modificării Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ şi Departamentului Contabilitate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
208 HOTARAREA nr.9 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Pardina pe anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151734960031-01-2018
209 HOTARAREA NR. 10 prin care se ia act de decesul consilierului local VETROV LUCA si vacantarea mandatului de consilier local 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
210 HOTĂRÂREA NR.11 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciolacu Terenti 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
211 HOTARAREA nr.12 completarea comisiei de specialitate nr.1 al Consiliului Local al comunei Pardina, judetul Tulcea 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
212 HOTARAREA NR.13 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, judetul Tulcea pentru anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
213 HOTARAREA NR. 14 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
214 HOTARAREA NR. 15 Privind aprobarea bugetului activitatilor finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
215 HOTARAREA NR. 16 Privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 decembrie 2017 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
216 HOTARAREA NR.17 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
217 HOTARAREA nr. 18 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Pardina, judeţul Tulcea 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
218 HOTĂRÂREA nr.19 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparţin proprietăţii publice şi private al comunei Pardina 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
219 HOTARAREA NR.20 aprobarea concesionării prin licitatie publică a terenului aflat in domeniul public al comunei in suprafață de 6924 mp situat in intravilanul comunei Pardina, T. 24, CC. 316/1, precum si a Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
220 HOTARÂREA nr 21 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a comunei Pardina a două loturi de teren situate in T.10, P. 171/19 si 171/18, in suprafata de 924 mp/lot, precum si vânzarea prin licitaţie publică, a Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini si a Raportului de ev 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
221 HOTARÂREA NR.22 Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a a unui lot teren intravilan situat in T.10, P. 171/15/1, 171/15 in suprafata de 940 mp., precum si vanzarea cu drept de preemtiune dlui Negoiță Constantin 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
222 HOTARAREA NR.23 aprobarea concesionării prin licitatie publică a 12(douăsprezece) loturi teren aflat in domeniul public al comunei in suprafață totala de 9370 mp situat in intravilanul comunei Pardina, precum si a Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
223 HOTĂRÂREA NR. 24 Privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a unui lot teren intravilan situat in T. 269, P. 345 in suprafata de 14174 mp către SC Arhivare Electronică SRL 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
224 HOTARAREA NR.25 privind revocarea HCL 54/13,11,2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a oborului comunal, precum si programul de gestionare a animalelor si păsărilor lăsate libere pe domeniul public si privat al comunei Pardina 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
225 HOTARAREA NR.26 Privind rezilierea contractului de concesiune nr.10/2006 încheiat între Consiliul Local Pardina şi Chislitchi Iordan 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
226 HOTARAREA nr. 28 Privind revocarea HCL 21-24/30,03,2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
227 HOTĂRÂREA NR.29 Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina Judetul Tulcea 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
228 HOTARAREA NR.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a oborului comunal, precum si programul de gestionare a animalelor si păsărilor domestice lăsate libere pe domeniul public si privat al Comunei Pardina 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
229 HOTARAREA nr.31 Privind actualizarea suprafetei contractului de concesiune nr. 2475/15,10,2010 incheiat intre Consiliul Local Pardina si dl. Negoiță Constantin 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
230 HOTARAREA nr.32 privind implementarea proiectului „FACILITATI DE ACOSTARE – PARDINA, COMUNA PARDINA” 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
231 HOTĂRÂREA NR.33 privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COM. PARDINA , JUD. TULCEA” 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
232 HOTĂRÂREA NR.34 privind implementarea proiectului ACHIZITIONARE UTILAJ MOBIL PENTRU SITUATII DE URGENTA-STINGERE INCENDII SI PREVENIRE INUNDATII IN COMUNA PARDINA,JUD. TULCEA 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
233 HOTĂRÂREA nr. 35 privind implementarea proiectului ACHIZITIONARE MASINA ISU IN COMUNA PARDINA,JUD. TULCEA 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
234 HOTARAREA NR. 36 Privind avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii privind ”Serviciului Public de colectare si transport a deseurilor municipale in JudetulTulcea, inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la Macinsi Delta Dunarii si lungul curier pana la S 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
235 HOTĂRÂREA NR. 37 Privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a unui lot teren intravilan situat in T. 269, P. 345 in suprafata de 14174 mp către SC Arhivare Electronică SRL 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
236 HOTARAREA NR. 38 Privind stabilirea persoanelor fizice si a asociatiilor de proprietari care beneficiază de reducerea sau scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
237 HOTĂRÂREA NR. 39 Privind modificarea si completarea HCL 29/18.05.2018 a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pardina 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
238 HOTĂRÂREA NR. 40 Privind aprobarea dezmembrării lotului de teren situat în T.8, CC 142, număr cadastral 30391 în suprafaţa de 13613 mp 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
239 HOTĂRÂREA NR.80/19.12.2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
240 HOTARAREA nr.81 din 19 decembrie 2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 la nivelul comunei Pardina, Județul Tulcea 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
241 HOTARAREA NR. 82 din 19 decembrie 2018 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, judetul Tulcea pentru anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
242 HOTĂRÂREA NR.83 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Pardina pentru anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
243 HOTĂRÂREA NR.84 Privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
244 HOTĂRÂREA nr.85 Privind aprobarea vânzării cu drept de preemţiune a unui teren intravilan situat în T.8, P. 142 în suprafaţa de 249 mp aflat în proprietatea privată a comunei Pardina, precum şi a Raportului de Evaluare 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
245 HCL 86 Privind aprobarea normei lunare pentru consumurile casnice menajere, care beneficiaza de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
246 HOTARAREA NR.87 Privind actualizarea listei cuprinzând persoanele/familiile care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor la energia electrică, pentru consumurile casnice menajere, în limita consumului normat pe familie de 150 kw/luna 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
247 HOTĂRÂREA NR. 88 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința pentru perioada ianuarie – martie 2019 in persoana dlui Pintea Ovidiu 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154517040019-12-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Pardina - Toate drepturile rezervate